Algemene voorwaarden CYCLE NL

V1 18-05-2023 | 00:00
Lees de voorwaarden door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan het Event. Het Event betreft een eendaagse fietstocht van de Nederlandse Hartstichting met als start- en eindpunt vliegbasis Soesterberg. Het Event is geen wedstrijd. Het doel is in beweging te komen voor de Hartstichting en zo veel mogelijk geld op te halen. De opbrengst van het Event gaat volledig naar de Hartstichting voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
CYCLE NL: naam van het Event;
Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Event;
Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat Deelnemer kan inzamelen via zijn of haar Sponsorpagina op de Website.
Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan Deelnemer welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten;
Emolife: Emolife B.V. gevestigd te Amsterdam, beheerder van de Website;
Event: eendaagse fietstocht georganiseerd door de Hartstichting met als start- en eindpunt vliegbasis Soesterberg die Deelnemer via verschillende routes kan afleggen;
de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, organisator verantwoordelijk voor het Event;Mollie: Mollie B.V., gevestigd te Amsterdam, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;
alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.
persoonlijke pagina van Deelnemer op de Website waarop hij of zij sponsorgeld kan inzamelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Event, waaronder deelname, de promotie en donaties aan het Event.
Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de Deelnemer en/of Donateur en anderzijds de Hartstichting.
• Hoewel de Hartstichting verantwoordelijk is voor de inhoud van het Event en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
• De Hartstichting kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na publicatie.

Artikel 3 Inschrijfvoorwaarden
• Inschrijving voor het Event is mogelijk vanaf 18 mei 2023. Het Event kent een maximum aantal van 2000 Deelnemers. Na het bereiken van dit aantal is inschrijving voor het Event niet meer mogelijk.
• Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt €29,50 en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Zolang er geen inschrijfgeld is betaald, is de inschrijving niet definitief en is de inschrijving niet gelukt, Het inschrijfgeld dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het Event en kan niet aan een andere Deelnemer worden overgedragen. Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke Sponsorpagina op de Website.
• Het inschrijfgeld kan nimmer worden geretourneerd aan Deelnemer. Dit geldt tevens in geval van (vrijwillige) uitschrijving of bij uitsluiting van deelname van het Event. De Hartstichting levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding waardoor geen beroep kan worden gedaan op het herroepingsrecht.

Artikel 4 Transactiekosten
• Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen gemiddeld €1.20 per transactie. Bij een donatie kan Donateur ervoor kiezen om een vrijwillige bijdrage van € 1.20 aan de (transactie)kosten te doen. De Hartstichting is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie.

Artikel 5 Doorgang van het Event
• Het Event zal plaatsvinden op zondag 24 september 2023.
• De Hartstichting behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemer in het geding kan komen, het Event uit te stellen en/of te annuleren.
• De Hartstichting zal zich te allen tijde houden aan eventueel geldende Corona-maatregelen. Deze kunnen van invloed zijn op de organisatie van het Event.

Artikel 6 Deelname aan het Event

• Deelname aan het Event vindt plaats op vrijwillige basis en geheel onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. Deelnemer die op de startdatum van het Event nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt, kan uitsluitend deelnemen gezamenlijk en onder de verantwoordelijkheid van een begeleider, welke de leeftijd van ten minste 21 jaren heeft bereikt.
• Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Event.
• De Hartstichting raadt Deelnemer aan zich (sport)medisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan het Event. Een (sport)medisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan het Event vergt immers een (zware) lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar.
• Deelnemer is verplicht om op tijdens het Event het door de Hartstichting geleverde startbordje met hierop zijn of haar persoonlijke gegevens te bevestigen. Mocht Deelnemer tijdens deelname aan het Event een beroep doen op (medische) zorg, dan is het van belang dat hulpverleners op de hoogte zijn van eventuele allergieën, geneesmiddelen en/of medische behandelingen.
• Deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal. Deelnemer dient tijdens het Event een wielerhelm dragen.
• Deelnemer dient te allen tijde zowel voorafgaand als tijdens het Event aanwijzingen van de organisatie van het Event en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. De Nederlandse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en moeten worden nageleefd. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van het Event van (verdere) deelname worden uitgesloten.

Artikel 7 Gebruik beeldmateriaal
• Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Event, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij de Hartstichting.
• Deelnemer geeft de Hartstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het Event of de Hartstichting. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
• Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door de Hartstichting gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Hartstichting. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting.
• De Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op zijn of haar Sponsorpagina op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens
• Persoonsgegevens zullen door de Hartstichting en Emolife met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De Hartstichting en Emolife leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
• Deelname aan het Event geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.
• De Hartstichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Event. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het Event en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
• De Hartstichting is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging va eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.
• Deelnemer vrijwaart de Hartstichting voor aansprakelijkheid voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Event.

Artikel 10 Overig

• Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.
• Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden via cycle@hartstichting.nl, of per post: Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD t.a.v. team CYCLE NL.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen